SHQIP

 

[SHQIPERI - MALI I ZI] PROJEKTI IPA
Ne kuader te perpjekjeve qe behen per zgjerimin dhe forcimin e zonave te mbrojtura , krijimi i Grupit te Punes per Reserven e Biosferes ne Qytetin e Shkodres , do te beje te mundur ngritjen e kapaciteteve te aktoreve mjedisore pjesemarres ne kete grup per te mundesuar dhe siguruar debatin dhe mbeshtetjen e tyre ne nivel rajonal dhe kombetar lidhur me procesin e shpalljes si reszerve biosfere te zones se liqenit nderkufitar te Liqenit te Shkodres.
Ne kuader te projektit “Te mbeshtesim propozimin e Rezerves se Biosferes Nderkufitare te zones se Liqenit te Shkodrës, nëpërmjet metodave te pjesëmarrjes”, pjese e programit IPA nderkufitar Shqiperi-Mali i Zi (2007-2013), i financuar nga Bashkimi Europian, Instituti per Ruajtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) dhe Forumi Nderkufitar i Liqenit te Shkodres do te organizojne nje takim inaugurues te projektit, ne daten 1 Mars 2011, duke filluar nga ora 09:30 ne ambientet e Hotel. Grand ne qytetin e Shkodres.
Kick off Meeting, 1 March 2011, Shkodra , ALBANIA, MINUTES OF THE MEETING. In the frame of the project “Supporting the proposed Trans-boundary Biosphere Reserve of Lake Skadar/Shkodra area through a participatory approach”, as part of IPA cross-border Programme Albania –Montenegro (2007-2013) financed by European Community, the Institute for Nature Conservation in Albania (INCA) and...

3. CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE WG


In line with the efforts of enlarging and strengthening protected areas, the establishment of biosphere reserve Working group (BR_WG) in Shkodra City will capacitate those environmental actors to secure their national and regional debates around biosphere reserve process for transboundary Shkodra lake area...
In the frame of the project “Supporting the proposed Trans-boundary Biosphere Reserve of Lake Skadar/Shkodra rea through a participatory approach”, as part of IPA cross-border Programme Albania –Montenegro (2007-2013) financed by European Community, the Institute for Nature Conservation in Albania (INCA) and the Transboundary Forum of Shodra/Skadar Lake will organise a launching/inauguration meeting for the project on 1 March 2011, time 09:30 at the premises of Grand Hotel in Shkodra city...
Name of organization, Responsible person, Substitute, Contact...
Emr, Institucion, Telefoni, E-mail...